AxMatn-ThaqalainSite (64)

بازی با احکام دین

معاویه که در «حجه الوداع» دیده بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمدر سفـر نمـاز را شکستـه می‌خواند،پس از رسیدن به حکومت، در سفری به‌مکه نماز ظهر را شکسته خواند. اما مروان و فرزند عثمان به او گفتند: تو خلیفه را ضایع کردی! بنابراین معاویه، عثمان را بر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم ترجیح داد و نماز عصر را تمام خواند!

پ ن: «شعیب الأرنؤوط» محقق مشهور این روایت را معتبر و حَسَن دانسته است! (مسند احمد حنبل ج۲۸ ص ۷۱)