25

 

یکی از روایات معتبر و مشهور در فضائل امیرالمؤمنین  سخنی از رسول خدا است که فرمود: « تنها مؤمنان دوست‌دار علی و تنها منافقان دشمن او هستند». گرچه این روایت دارای طرق متعدد و اسناد صحیح زیادی است، به ‌گونه ای که نه تنها در صحیح مسلم روایت شده، بلکه « ابن تیمیه» تندرو نیز صحت سندش را تأیید کرده است.

سلفی ها که با بهانه های واهی سعی می‌کنند  در مفهوم آن خدشه کنند،  نسخه جعلی آن در فضیلت دو خلیفه اول را با هزار توجیه می پذیرند.

« ذهبی» در «میزان الاعتدال ج۴ص۳۱۱» ذیل کذاب معرفی کردن راوی این روایت دروغین که: « دشمن ابوبکر و عمر منافق و دوست آن‌ها مؤمن است» می گوید: «گرچه دو تن از راویان این حدیث دروغگو هستند، اما این سخن صحیح است»!