AxMatn-ThaqalainSite (100)

 

معاویه «ربای طلا به طلا» که آشکارترین نوع رباخواری است را ترویج می‌نمود.

صحابی برجسته« عباده» با یادآوری حدیث  رسول خدا او را نهی نمود، اما معاویه گفت: «به نظر من اشکالی ندارد!»، «عباده» گفت: «وای بر تو! من می‌گویم رسول خدا و تو می‌گویی به نظر من؟! هرگز در شهری که تو امیر باشی زندگی نخواهم کرد.»

پ‌ن: « ألبانی» در «صحیح سنن ابن ماجه ج۱ص۲۴» سند این واقعه را صحیح می‌داند.