AxMatn-ThaqalainSite (121)

 

« ابن‌حجرعسقلانی» هنگام‌توصیف‌یکی از روات به نام « ابراهیم بن عبدالعزیز» می گوید:

« در مجلس نشسته بود و احادیث فضائل اصحاب را نقل می کرد. ابتدا فضائل ابوبکر و بعد فضائل عمر را نقل کرد و سپس گفت: از عثمان بگویم یا علی؟

مردم گفتند: این‌که عثمان را بر علی ترجیح نداده و شک کرده حتما رافضی است و باید احادیثش ترک شود. در ادامه ابن حجر می‌گوید: این ظلمی آشکار است و ترک روایات یک راوی برای ترجیح علی بن ابیطالب علیه السلام خیلی بی انصافی است».