AxMatn-ThaqalainSite-185

«محمد بن عبدالوهاب»  میگوید:

« من تا وقتی که به این تفکر (منهج وهابی‌گری) دست یابم، نه معنای دین را می‌شناختم و نه معنای توحید را، و هیچ یک از اساتید من هم معنای آن را نمی‌دانست و دین را نمی‌شناخت و اگر کسی ادعا کند که قبل از این واقعه دین را می‌شناخته، دروغ گفته و افترا بسته و ادعای باطل نموده است».

پ‌ن: این بدان معناست که تمام عالَم اسلام را تا قبل از آوردن آیین خود، نامسلمان و ناآگاه به توحید می داند و تکفیری عمومی را بر جهان اسلام روا می‌دارد.