AxMatn-ThaqalainSite-197

 

«ابوبکرمحمد بن المومل» می‌گوید:

روزی با امام و بزرگ اهل حدیث، «ابن خزیمه» و جماعتی از ثقات و اساتید خود به زیارت قبر علی بن موسی الرضا علیه السلام در طوس رفتیم و آنچنان «ابن خزیمه»  تعظیم و تواضع و تضرع در آن بارگاه نمود که مرا به تحیر آورد!

پ‌ن: ابن حجر عسقلانی، عالم برجسته اهل سنت این روایت را در کتاب «تهذیب التهذیب» آورده است.