AxMatn-ThaqalainSite-202

 

درحالی که وهابی‌ها برای اصحاب دست چندم نیز احترام ویژه قائل‌اند؛

(مثلا قائل‌اند که غبار داخل بینی معاویه یا  اسب معاویه از بسیاری از افراد وعلما و مسلمانان برتری دارد)

با این حال کتابی در عربستان به اسم «تبدید الظلام» چاپ شده که در آن می‌گوید:«برای ما بین علی بن ابیطالب و یک اسکیمو یا یک شخصی که از اقوام بدوی هست فرقی نمی کند».