AxMatn-ThaqalainSite-241

 

«کُمیت» شاعر معروف دوران امام باقر علیه السلام، در قصیده مشهور خود معروف به «هاشمیات»  چنین می سراید:

و در روز درخت بزرگ، یعنی درخت غدیرخم، ولایت را برای او آشکار کرد، البته اگر اطاعت می شد. و لی مردمان، این ولایت را با یکدیگر داد و ستد کردند، ومن ندیده ام کالایی به این  با ارزشی داد و ستد شود.