AxMatn-ThaqalainSite-242

 

«ابو الفتح کشاجم»  شاعر چیره دست قرن چهارم هجری  و  نواده ی قاتل امام هفتم چنین می سراید:

همگان دانستند که در اثر نابکارى آنان بود،  که روز غدیر، روز جمل را در پى داشت.

صریح قرآن خصم شماست و هم آنچه بهترینِ  پیامبران در آن روز فرمود.

 سفارش او را علنا زیر پا نهادید،  و بر او بستید آنچه را که خواستید.