AxMatn-ThaqalainSite-295

 

«عایشه» همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:

می خواستیم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارو بدهیم ولی ایشان با اشاره مخالفت کردند. اما  ما گفتیم بیمار از دارو خوشش نمی آید. پس از مدتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاستند و فرمودند: مگر شما را از دارو ریختن در دهانم نهی نکردم؟