AxMatn-ThaqalainSite-299

 

«طنطاوی»  از فقها و قضات مشهور مصر در پاسخ به پرسشی پیرامون مشاجرات و دعوا های صحابه می نویسد:

ما همه صحابه را گرامی می داریم، و از آنچه بین آنها اتفاق افتاده است سکوت می کنیم. هنگامی که من رئیس وحدت بین مصر و سوریه شدم، همه ی این تاریخ را حذف کردم و به جای آن درسی را جایگزین کردم و نام آن را «بزرگان اسلام »گذاشته و فقط به ذکر شرح حال و مناقب آنان اکتفا کردم (و به مشاجرات و دعوا های صحابه نپرداختم).