241

 

«شنقیطی» عالم برجسته سلفی در تفسیر خود مینویسد:

روزی عمربن خطاب گفت:در جاهلیت کاری انجام دادم که هنوز یاد آن مرا میگریاند,و آن این بود که [بنابر رسم اعراب جاهلی]دخترم را زنده بگور کردم در حالی که او محاسن خاک آلود مرا می تکاند!

پ ن :شنقیطی استاد علمای بزرگ وهابیت,از جمله مفتی بزرگ عربستان «محمدبن عثیمین»می باشد.