AxMatn-ThaqalainSite-317

 

«ناصر قفاری» یکی  از نویسندگان مطرح و در عین حال  متعصب و افراطی  وهابی، که تفاوت آشکار میان شعارهای بعد از نماز و فرازهای اصل اذان که پیش از نماز خوانده می شود را  تشخیص نمی دهد، در سخنی خنده دار مدعی می شود:

[امام] خمینی اسمش را در اذان نمازها داخل کرده و نام خود را بر نام پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم مقدم نموده است؛ [چرا که] در ایران، [هنگام گفتن اذان]  گفته می شود: «الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر»  سپس می گویند: «اشهد أن محمداً رسول الله» !!؟