AxMatn-ThaqalainSite-334

 

«ابن تیمیه» بدون ارائه مدرکی معتبر، از روی عناد ورزی با شیعیان مدعی می شود:

رویکرد شیعیـان به اسلام، از روی علاقـه یـا ترس از مسلمانان نبوده، بلکه هدف آنان نابود کردن اسلام است.