AxMatn-ThaqalainSite-337

 

«ابن تیمیه» در منهاج  السنه مدعی می شود: «شیعیان معتقدند نماز جماعت را  تنها  می توان پشت سر معصوم اقامه نمود؛ درنتیجه درعصر غیبت چون امام معصومی در دسترس آنها  نیست، از برپایی نماز جماعت خودداری می کنند».

این در حالی است که فقهای شیعه بر «امامت عادل غیر معصوم»  اتفاق نظر دارند؛ از جمله «محقق حلی» که از فحول و بزرگان شیعه می باشد، در «شرائع‌الاسلام» می فرماید: «اگرشخصی دارای ایمان، عدالت، عقل، حلال زادگی و بلوغ  باشد، می تواند امامت نماز جماعت را عهده دار شود».