AxMatn-ThaqalainSite-352

 

شخصی نزد«عُمر» آمد و درباره وظیفه جُنُب  هنگامی که آب در دسترس نیست  سوال کرد؟ عُمر در پاسخ گفت: نماز نخوان (!!!) عمار گفت : اما مگر یادت رفته است؟ در یکی از جنگها من و تو جنب شدیم، تو نماز نخواندی ولی من خود را در خاک غلطاندم و نماز خواندم ؛ بعد از آنکه نزد پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم رفتیم ، حضرت فرمودند: اگر دست بر خاک می زدید و بر صورت و دستها می کشیدید ، کفایت می کرد.