AxMatn-ThaqalainSite-356

 

«دکتر عطیه الزهرانی » در تعلیقه خود بر کتاب «السنه» خلال  ادعا می کند:

«آنچه «ابی مخنف» درباره مباح شدن جان و مال و ناموس مردم مدینه در «واقعه حرّه»  می گوید، معتبر نیست و[چون] «ابی مخنف» رافضی و شیعه است[ نمی توان به سخنانش استناد کرد]».

جالب این است که «ابن تیمیه» در منهاج السنه به صراحت اعتراف کرده است: «آنچه در واقعه حرّه رخ داد و تا ۳ روز جان و مال و ناموس مردم بر سپاهیان مباح شد، به دستور «یزید بن معاویه»  صورت گرفت».