AxMatn-06 VIP-ThaqalainSite

 

«عبدالباقی عُمَری» از مفاخر شاعران اهل سنت عرب و از نسل خلیفه دوم درباره توسل به اهل بیت رسول خدا علیهم السلام  چنین می سراید:

« اهل بیت پیامبر علیهم السلام کشتی نجات و پناهگاه مردم هستند.

در هر مشکل و بیماری که پزشکان از معالجه عاجزند، آنها را آزموده ام.

پس به هرکه از طبیبان برای معالجه ناامید شده بگو: طبیب را رها کن و به  اهل بیت پیامبرعلیهم السلام که برای درمان  و رفع مشکلات مجرب و آزموده شده اند پناه ببر ».