AxMatn-ThaqalainSite-442

 

«بیضاوی» در تفسیر خود درباره آیه «وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور»  می نویسد:

«مراد از آن، کفار هستند؛ چرا که امیدی به هدایت کفار نیست و همان گونه که شنیدن اموات سودی به حالشان ندارد، هدایت کفار هم بی ثمر است. [در نتیجه وجه شبه میان مرده و کافر عدم اطاعت پذیری  ایشان است نه شنوایی]؛  چرا که کافر می شنود».