AxMatn-12 VIP-ThaqalainSite

 

امیـرالمؤمنیـن علیه السلام  در لحظات پایانی عمر شریف خود نیز از هدایت و موعظه مردم ناامید نگشته و درباره لحظات مرگ خود  و لزوم عبرت گیری از آن فرمودند:

من دیروز رهبر شما بودم و امروز مایه پند وعبرتتان؛ به زودی پس از آن همه تلاش فقط جسدی بی روح و  پس از آن همه گفتار تنها بدنی خاموش باقی خواهد ماند. این بی تحرکی اعضای من(پس از آن همه نیرومندی و پهلوانی) برای شما باید عبرت انگیز باشد.