حضور معلم دلسوز، موجب رفع اختلاف است

امام، مربی دلسوز جامعه