گره‌های اجتماعی، به دست راهنمایی مقتدر باز می‌شود.

امام، راهنمای مقتدر جامعه