برای گذر از پرتگاه‌های زندگی، تنها، نقشه راه کافی نیست!

امام، نقشه‌خوان مدبر جامعه