AxMatn-ThaqalainSite-564

 

«ابن حجر عسقلانی» در تهذیب التهذیب به صراحت می نویسد:

در سال ۶۳ هجری مردم مدینه بر علیه «یزید بن معاویه» خروج کردند و او نیز «مسلم بن عقبه» را به مدینه فرستاد و ودستور داد تا ۳ روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را بر سپاهیان خود مباح اعلام کرد.