AxMatn-ThaqalainSite-583

 

«ابی بَرزه اسلمی» از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گوید:

«جُلَیبیب»  صحابه ای بود که چون از مقابل زنان عبور می کرد، با آنان ملاعبه می نمود و مزاحم آنان می شد. پس من به همسرم گفتم که مبادا «جُلَیبیب» بر شما وارد شود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چنین و چنان می کنم.

پ ن: شعیب ارنؤوط سند این روایت را همانند روایات صحیح مسلم می داند.