دوره آموزشی غدیرشناسی «چشمه خورشید»، با شرکت حدود ۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت و خرداد ۹۳ برگزار گردید. جلسه چهارم این دوره، درباره معرفی حدیث امامان دوازدهگانه و با سخنرانی استاد محمدعلی موحدی است.