ثقلین

انکار فضیلت علی علیه السلام بخاطر تعصب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فضائل الصحابه» و کتاب «المطالب العالیه» ...

دروغی از جناب «ابن کثیر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۳۱۷ کتاب شریف الغدیر ...

حدیث غدیر یقینی است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۱ ص ۵۷۳ کتاب شریف الغدیر ...