ثقلین

مخالفت پسر با «بدعت» پدر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «المصنف» ج ۳ ص ۳۵۹ ...

شلاق برای روزه ماه رجب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۸۱ کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...