ثقلین

اولین مسلمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «المسند» ج ۱۵ ص ۱۷۴ ...

اولین مسلمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تهذیب الأسماء و اللغات» ج ۱ ص ۲۴۵ ...

نماز اولین مسلمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...