ثقلین

سیاست دوگانه سلفی ها

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

شلاق برای روزه ماه رجب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۸۱ کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...