ثقلین

غدیریه سرایی نوه قاتل امام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۴ ص ۳۱ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه ابوالفتح کشاجم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۴ ص ۲۰ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه حسان بن ثابت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۲ ص ۵۰ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه وامق نصرانی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۳ ص ۲۱ کتاب شریف الغدیر ...