ثقلین

فضیلتی خاص برای امیرالمومنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۲۱۱ کتاب شریف الغدیر - ط دارالکتاب العربی ...

سرقت فضائل امیرالمونین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۵ ص ۵۵۸ کتاب شریف الغدیر ...