ثقلین

معنای واقعی «ایمان»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «التبصره» ج ۱ ص ۴۴۵ ...

تندروی در سیاست

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب وجاء دور المجوس ص ۳۵۷ ...

فائده ی زیارت قبور برای آخرت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مرقاه المفاتیح ج ۴ ص ۲۲۱ ...

ثمره تلاش روحانیون شیعه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مذهب الشیعه ج ۱ ص ۹ ...

افراطی گری، هر روز بدتر از دیروز

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

خاتم اوصیا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب العبر ج ۱ ص ۳۷۹ ...

آخرین فرد از ائمه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

شجره نامه امام زمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

انکار امام زمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

مهدی متولد نشده است!؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

عدم تحمل فضائل علی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

افتخار برای تحریف تاریخ

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب فتاوی علی الطنطاوی ص ۲۷۵ ...

فائده ی زیارت قبور برای دنیا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مرقاه المفاتیح ج ۴ ص ۲۲۱ ...

گسترش نور حق

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مختصر منهاج السنه النبویه ص ۷ ...

ترور یا داروی اجباری؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب صحیح بخاری ح ۶۸۹۷ ...

اشبه الناس به رسول خدا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب صحیح سنن ترمذی ج ۳ ص ۵۴۰ ...

شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب المستدرک ج ۳ ص ۶۰ ...

مخالفت عملی با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شرح مشکل الآثار ج ۱۲ ص ۲۶ ...

توسل به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سیره صحابه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مجمع الزوائد ج ۲ ص ۴۶۸ ...

مرگ کفرآمیز معاویه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

اشراف علمی امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب تفسیرالقرآن العظیم ج ۷ ص ۳۸۶ ...

ماجرای طشت و خیزران

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۲۷ ...

بغض شیعه نسبت به جبرئیل!!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

پدر کذاب وهابیت (۲)

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

عظمت علمی علی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب المستدرک ج ۲ ص ۵۰۶ ...

خیانت علمی ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تضعیف حدیث متواتر غدیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۱ ص ۲۴۷ کتاب شریف الغدیر ...

بی اعتنایی به حدیث غدیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

بی انصافی سلفی بزرگ یمن

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

راوی فحاش صحیح بخاری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۵ ص ۲۹۵ کتاب شریف الغدیر ...

اهمیت تبیین ولایت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۱ ص ۳۲ کتاب شریف الغدیر ...

ضعف علمی ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تواتر غدیر از منظر البانی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

معنای «مولا» به روایت بخاری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۱ ص ۳۵۶ کتاب شریف الغدیر ...

معنای «مولا» در تفاسیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۱ ص ۳۴۵ کتاب شریف الغدیر ...

معنای «مولا» به روایت صحیح مسلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۱ ص ۳۵۶ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه سرایی نوه قاتل امام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۴ ص ۳۱ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه ابوالفتح کشاجم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۴ ص ۲۰ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه کُمیت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۲ ص ۲۱۵ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه حسان بن ثابت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۲ ص ۵۰ کتاب شریف الغدیر ...

فضائل علی علیه السلام نزد منصفین

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۳ ص ۲۱ کتاب شریف الغدیر ...

غدیریه وامق نصرانی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۳ ص ۲۱ کتاب شریف الغدیر ...

تکرار حدیث غدیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

غدیرخم به روایت عسقلانی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

حدیث ولایت و رسوایی ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

احتجاج به حدیث غدیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

پدر کذاب وهابیت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج ۱ ص ۵۷۳ کتاب شریف الغدیر ...

غدیرخم به روایت حاکم نیشابوری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

نقد عالم سلفی به عایشه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دروغ ابن تیمیه درباره حدیث سدالابواب ۲

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دشنام معاویه به امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تحریف حدیث ثقلین توسط سلفی مشهور

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

حرمت گوشت شتر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

فریب کاری طبری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

صدای پای تشییع کنندگان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تکفیر تمام مسلمین

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

سلام به مردگان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

مردگان می شنوند!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

فضیلت های امیرمؤمنان علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دشمنی وهابیت با اهل تسنن

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

ازدواج آسمانی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

زندگی پس از مرگ

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

کلام عجیب ابن قیّم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دروغ بزرگ ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دروغ ابن تیمیه درباره حدیث سد الابواب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تواتر حدیث غدیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تحریف حدیث ثقلین توسط وهابی مشهور

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

لعن عمر و عاص

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

جواز زیارت و توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

شرط قبولی دعا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

زنان سوره تحریم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

کتمان حقیقت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

اهل بیت علیهم السلام از منظر آلوسی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

خلیفه حقیقی کجاست؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

شرط استجابت دعا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب صفه الصلاه النبی، محمّد ناصرالدّین ألبانی ...

دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

افراط وهابی ها در حرمت فوتبال

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

خدای پنج انگشتی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

توهین وهابی ها به امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

شفای حاکم نیشابوری در مشهد

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فرائد السمطین» ص ۲۲۰ ...

شفا گرفتن مرد سنّی در حرم امام رضا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فرائد السمطین» ص ۲۱۷ ...

مُنکِری که زائر همیشگی شد

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فرائد السمطین» ص ۱۹۷ ...

عظمت اسامی اهل بیت علیهم السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الصواعق المحرقه» ص ۵۵۸ ...

عالم بزرگ اهل سنت در حرم امام رضا علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تهذیب التهذیب» ص ۱۹۵ ...

امام رضا علیه السلام دوای دردها

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «کتاب الثقات» ج ۸ ص ۴۵۷ ...

امام رضا علیه السلام و نوکری جبرئیل

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر الأعلام» ص ۲۷۱ ...

دریای فضائل

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «نزهه الجلیس و منیه الأدیب الأنیس» جزء ۲ ص ۱۰۵ ...

اعتراف بزرگ «ابن حزم»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تناقض رفتاری ابن تیمیه با اهل بیت علیهم السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

حدیث کساء از زبان ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

برتری علی علیه السلام از عایشه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

ابن تیمیه و اعترافی بزرگ درباره امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

ترک سنت بخاطر بغض علی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

نفاق بعضی از صحابه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

صلوات محمدی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

ادعای عجیب محمد بن عبدالوهاب!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

سودای خام وهابی ها

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

عمامه سیاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

غلوّ عجیب درباره «محمدبن عبدالوهاب»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب الدرر السنیه ج ۱۴ ص ۳۷۵ ...

قرآن همیشه همراه علی علیه السلام است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...