ثقلین

دیدگاه وهابیت درباره توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «وفاء الوفاء» جزء ۴ ص ۱۹۳ و کتاب «کشف الشبهات» ص ۵۰ ...

قتل عام اهل سنت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «رد المحتار» جزء ۶ ص ۴۱۳ ...

جاهل پلید!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فیض الباری» جزء ۱ ص ۲۵۲ ...

تکفیر تمام مسلمین

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

ادعای عجیب محمد بن عبدالوهاب!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

بی ادبی امام وهابیت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

وهابیت خوارج روزگار ما

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...