ثقلین

تفاوت شیخ مفید با ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تاریخ الاسلام» و کتاب «سیرأعلام النبلاء» ...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه دهم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه نهم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه هشتم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه هفتم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه ششم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه پنجم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه چهارم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه سوم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه دوم

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

شرح کتاب «المراجعات» – جلسه اول

آیت الله طبسی
در حال لود شدن فایل های صوتی...